Społeczeństwo Informacyjne

Zeszyt 1 - Wolumin - 2 - 2018 (e. 18/07/18)

/Wprowadzenie do Embase

Karol Chomicki
Specjalista ds. rozwiązań Life Science dla Europy Środkowo-Wschodniej, Elsevier

Wprowadzenie do Embase

Embase® jest wszechstronną, różnego przeznaczenia oraz aktualną biomedyczną bazą danych skupiającą się na farmakologii, toksykologii, kardiologii, onkologii oraz pozostałych naukach farmaceutycznych i badaniach klinicznych. Zawartość tematyczną bazy reprezentuje poniższy diagram (il. 1). Baza indeksuje najważniejszą, międzynarodową literaturę biomedyczną od 1947 roku do dziś. Wszystkie artykuły są dokładnie indeksowane z wykorzystaniem słownika Life Science firmy Elsevier (słownik Embase) oraz Emtree®.

Baza zawiera ponad 35 milionów rekordów (stan na czerwiec 2018) z ponad 8500 indeksowanych czasopism z 95 krajów, włączając wszystkie tytuły indeksowane przez Medline. Aby publikacja została zindeksowana przez bazę musi posiadać tytuł, abstrakt oraz słowa kluczowe w języku angielskim. Każdego roku do bazy dodawane jest ponad 1.5 miliona nowych rekordów. Zakres literatury indeksowanej przez bazę nie ogranicza się tylko do czasopism, ale jest systematycznie uzupełniany o abstrakty z ponad 7600 konferencji. Co istotne – indeksacja leków, chorób i urządzeń medycznych jest pełnotekstowa. Baza zawiera również rekordy właściwe dla nauk weterynaryjnych.

Ilustracja 1. Zawartość bazy Embase® z podziałem na procentowy udział poszczególnych dziedzin nauki w stosunku do ogółu rekordów.

Indeksowanie i Emtree

Indeksowanie publikacji w Embase® jest procesem manualnym wykonywanym przez przeszkolone osoby posiadające wykształcenie biomedyczne. Dotyczy to wszystkich artykułów z czasopism. Abstrakty z konferencji przeznaczone są do indeksowania automatycznego z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Osoby odpowiedzialne za indeksowanie publikacji czytają i analizują pełny tekst w celu zidentyfikowania odpowiednich konceptów/zagadnień i dopasowują je do najbardziej odpowiedniego terminu ze słownika Emtree®. Co ważne, informacje zawarte w tabelach są również analizowane. Gwarantuje to konsekwentne pokrycie wszystkich zagadnień, które mogą być wymienione w różny sposób i w różnych miejscach w literaturze.

Wszystkie informacje wybrane przez osoby indeksujące dodawane są następnie do bazy Embase® w postaci gotowego rekordu (il. 2). Rekord zawiera informacje o tytule publikacji i jej abstrakt, Ponadto dostępne są informacje o terminach odnoszących się do leków, chorób i urządzeń medycznych wraz ze słowami kluczowymi autora. Dół strony zawiera dodatkowe informacje jak numery CAS bądź numery badań klinicznych z odpowiednimi linkami.

Ilustracja 2. Widok przykładowego rekordu w bazie Embase®.

Emtree®, jak wspomniano wcześniej, jest hierarchicznie uporządkowanym słownikiem terminów dla biomedycyny i innych nauk przyrodniczych (life science). Struktura słownika podzielona jest na 14 głównych zagadnień/kategorii tematycznych (facet). Słowa lub frazy opisujące to samo zagadnienie pogrupowane są konceptualnie w ramach jednej kategorii (il. 3).

Ilustracja 3. Emtree® pokrywa zagadnienia z dziedzin takich jak koncepty anatomiczne, funkcje biologiczne,
leki i chemikalia, choroby, techniki i urządzenia medyczne, grupy pacjentów i inne.

Naciśnięcie ikony “+” powoduje rozwinięcie głównego poziomu danej kategorii zagadnień i pozwala na odkrywanie hierarchii i związków pomiędzy poszczególnymi terminami. Cała struktura rozwija się w formie drzewa danych. Przykładowo – leki mogą być sklasyfikowane w różny sposób:

Szukając danej klasy leku, możemy go znaleźć poprzez:

 • użycie terapeutyczne,
 • aktywność na dany układ,
 • mechanizm oddziaływania.

Oczywiście, użytkownicy mogą znaleźć dany lek poprzez jego aktywność farmakologiczną, czy też strukturę chemiczną. Używając Emtree® do przeszukiwania bazy Embase® użytkownicy mogą również w na wiele sposobów kontrolować zasięg, jak i precyzję wyszukiwania (il. 4).

Ilustracja 4. Zastosowanie operatorów w celu sprecyzowania zasięgu i precyzji wyszukiwania.

 • /de: szukanie indeksowanego terminu lub mapowanie do terminu zwraca precyzyjną listę artykułów, które zawierają dany termin,
 • /exp: użycie wyszukania rozszerzonego zwraca nie tylko rekordy zawierające preferowany termin, ale również te, które zawierają bardziej specyficzne terminy.

Leki, choroby i urządzenia medyczne mogą być dalej klasyfikowane poprzez użycie podtytułów (subheadings) (il. 5). Podtytuły są terminami Emtree® używanymi jako kwalifikatory konceptów w celu dokładniejszego zdefiniowania terminów, co daje precyzyjny wgląd w to co zawiera dany artykuł.

Ilustracja 5. Najważniejsze podtytuły precyzują znaczenie terminów opisujących leki, choroby i urządzenia medyczne.

Emtree® posiada w sumie 82 podtytuły. Najważniejsze przedstawiono na il. 5: pięć kluczowych podtytułów dla leku, dwa dla urządzeń medycznych i dwa dla chorób. Od 2007 roku Embase® stosuje jeszcze jeden poziom indeksowania rekordów, wychodząc poza samą terminologię opisującą leki, choroby i urządzenia. Jest to tak zwane potrójne indeksowanie (triple indexing), czyli manualnie wyekstrahowana z artykułu informacja o relacjach semantycznych pomiędzy poszczególnymi terminami (il. 6). Potrójne indeksowanie składa się z:

 • terminu (lek lub choroba lub urządzenie),
 • głównego podtytułu (związek-zależność),
 • podlinkowane terminy (np. zapalenie, nadciśnienie, wylew, bezsenność itp.).

Ilustracja 6. Przykład użycia potrójnego linkowania w celu znalezienia odpowiedzi na przykładowe pytania:
Jakie są typowe działania niepożądane dla leku Everolimus? Jakie są interakcje leku Everolimus z innymi lekami? Jakie choroby leczy Everolimus?

Na dzień dzisiejszy Emtree® zawiera ponad 75 000 preferowanych terminów wraz z ponad 355 000 synonimami. Kategoria leków jest najobszerniejsza ze wszystkich głównych kategorii: zawiera ponad 32 000 preferowanych terminów uzupełnionych o ponad 200 000 synonimów. Ponadto, Emtree® posiada ponad 3 000 szczegółowych terminów dla medycyny ogólnej i urządzeń medycznych (np. endoskopy, cewniki, protezy). Do tego kilka tysięcy terminów opisujących procedury medyczne (np. endoskopia, amputacja). Co istotne dla użytkowników bazy MEDLINE, wszystkie terminy MeSH są zawarte w Emtree® i większość jest zmapowana z synonimami. Oznacza to, że użytkownicy mogą korzystać z terminologii MeSH do przeszukiwania bazy Embase®. Najnowsze leki, choroby, organizmy i procedury są również indeksowane, a sam słownik jest aktualizowany trzy razy w roku (wraz z retrospektywnym dodawaniem rekordów). Gwarantuje to, że baza jest zawsze aktualna.

Interfejs użytkownika i narzędzia wyszukania

Baza Embase® znajduje się pod adresem www.embase.com, a dostęp do niej wymaga wykupienia subskrypcji. Interfejs bazy przestawiony jest na il. 7. Na stronie startowej znajduje się pole szybkiego wyszukania (quick search), uzupełnione o mechanizm autouzupełniania.

Ilustracja 7. Prosty i przejrzysty interfejs użytkownika zapewnia dostęp do wszystkich opcji wyszukania
oraz możliwość przeglądania tezaurusa Emtree® i listy indeksowanych czasopism, jak również dostęp do pomocy.

Pozostałe opcje wyszukania to: PICO, PV Wizard, zaawansowane z większą ilością filtrów i kryteriów, szczegółowe dla leków, urządzeń i chorób, artykuły oraz autorzy. Bezpośrednio ze strony głównej użytkownicy mają dostęp do słownika Emtree® oraz listy indeksowanych czasopism. Poniżej postaram się scharakteryzować każdą z opcji wyszukania.

 • Wyszukanie szybkie

Do wykonywania szybkich i łatwych przeszukań bazy używając słów kluczowych i fraz. Bardzo dobre narzędzie do szybkiego przeglądu dostępnej literatury. Pomocne przy definiowaniu terminów wykorzystywanych do bardziej złożonych zapytań. W polu tym możemy używać cudzysłowów w celu znajdowania fraz (np. „key words”) oraz operatorów logicznych, o czym więcej w dalszej części tekstu. Możemy również poszczególne pola łączyć, wybierając typy informacji mające być kryterium wyszukania. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby były to pola z tym samym kryterium (np. quick search AND quick search). Mechanizm autouzupełniania proponuje użycie terminów z drzewa Emtree®. Ponadto możemy zawęzić wyniki wyszukania poprzez użycie filtru daty, wybierając określony czas publikacji lub datę dodania rekordu do bazy. Kolejnym filtrem jest zawężenie listy rekordów do najczęściej używanych w medycynie opartej na faktach.

 • Wyszukiwanie PICO

Skrót od: Patient, Intervention, Comparison, Outcome. Formularz ułatwia wykonanie przeglądu systematycznego (il. 8). Typowe pytanie kliniczne może zostać podzielone na cztery precyzyjne części. Każdy z elementów zapytania zostanie automatycznie połączony odpowiednim operatorem logicznym. Użytkownicy mogą również bezpośrednio przeglądać drzewo Emtree® bez wchodzenia w odpowiednią zakładkę. Wszystkie synonimy dla danego terminu będą automatycznie proponowane i możliwe do dodania do zapytanie za jednym przyciśnięciem myszy. W znaczący sposób usprawnia to proces budowania wyczerpujących zapytań.

Ilustracja 8. Formularz wyszukania PICO.

Strategię wyszukania możemy zdefiniować wg. następujących kryteriów:

 • /mj (Major Focus): skupia wyszukanie na rekordach, gdzie termin wyszukania jest indeksowany jako główny,
 • /de (Index Term): wyszukuje dany termin lub mapuje go do terminu preferowanego w Emtree® (jeżeli szukany termin jest synonimem),
 • /exp (Explosion): wyszukuje terminu (lub mapuje do terminu preferowanego w Emtree®) wraz z pozostałymi odpowiadającymi terminami,
 • /br (As broad as possible): mapuje, rozszeża i szuka terminu w tekscie we wszystkich miejscach.

Przykładowym zapytaniem typu PICO jest znalezienie odpowiedzi na pytanie: Jakie są najlepsze antybiotykowe metody leczenia bakteryjnego zapalenia opon mózgowych? Odpowiednia konstrukcja zapytania z wykorzystaniem dostępnego formularza pozwoli na szybkie znalezienie odpowiednich rekordów w bazie:

 • Populacja: pacjenci z bakteryjnym zapaleniem opon mózgowych + plus synonimy lub wszystkie pola,
 • Interwencja: antybiotyk + synonimy lub wszystkie pola,
 • Porównanie: brak leczenia,
 • Wynik: (puste).

 • PV Wizard

Formularz PV Wizard służy do budowania zaawansowanych kwerend do przeglądu literatury pod kątem farmakowigilancji. Składa się z pięciu kluczowych elementów: nazwy leku, alternatywnych nazw leku, działań niepożądanych leku, warunków specjalnych i ograniczających czynników ludzkich. Aby wykonać wyszukanie z wykorzystaniem formularza PV Wizard, wybieramy Search z głównego menu, a następnie PV Wizard. Nazwa leku wyszukiwana jest z wykorzystaniem mechanizmu autouzupełniania. Synonimy nazw leku mogą być szybko dodane do zapytania w celu zbudowania dokładnej strategii przeszukiwania. Co istotne, działania niepożądane leku, warunki specjalne (np. ciąża, cukrzyca) i ograniczenie czynnika ludzkiego (np. ludzie, dzieci, kobiety w ciąży itp.) są domyślnie dodawane do formularza. Funkcja ta została opracowana wspólnie z reprezentantami branży farmaceutycznej, bazując na wykorzystaniu najlepszych dostępnych praktyk. Wyszukiwane terminy dla każdego z elementów zapytania, jak również pomiędzy nimi są automatycznie korygowane z wykorzystaniem operatorów logicznych. Na zakończenie procesu tworzenia zapytania, cała kwerenda jest wyświetlana w celu łatwego jej współdzielenia, edycji lub publikacji.

 • Wyszukanie zaawansowane

Wyszukanie zaawansowane daje więcej opcji dla struktury samej kwerendy w celu zwiększenia precyzji wyszukania. Podobnie jak w polu Quick Search użytkownik może korzystać z cudzysłowów i operatorów logicznych. Oczywiście dostępny jest również mechanizm autouzupełniania. Rozbudowana została dostępność filtrów, w celu zawężenia wyników wyszukania:

 • Mapowanie (Mapping): Embase® automatycznie mapuje słowa lub frazy do odpowiedniego terminu w Emtree® i szuka danego terminu we wszystkich indeksowanych polach. Mapowanie jest wykorzystywane do zawężenia lub rozszerzenia wyszukania.
 • Data (Date): konkretny przedział czasu dla publikacji lub daty dodania dokumentu do bazy Embase®.
 • Źródła (Sources): ograniczenie wyszukiania do rekordów pochodzących z Embase®, MEDLINE lub Embase Classic.
 • Pola (Fields): Precyzowanie terminów wyszukania poprzez dodanie dodatkowych pól (np. tytuł artykułu, nazwa komercyjna leku)
 • Szybkie kryteria (Quick limits): ograniczenie wyszukania do najczęściej używanych kryteriów zawężających (np. ludzie, zwierzęta, z abstraktem, z numerem badania klinicznego)
 • Medycyna oparta na faktach (EBM – Evidence Based Medicine): rekordy wykorzystywane głównie w kontekście medycyny opartej na faktach (np. przeglądy Cochrane, meta-analizy).
 • Typ (Types): zawęża wyniki wyszukania do jednego lub więcej typów publikacji (np. artykuły, abstrakty konferencji).
 • Język (Languages): Wybór języka publikacji (np. angielski, niemiecki, polski).
 • Płeć (Gender): zawęża wyniki wyszukania do rekordów zawierających jako podmiot grupy badawcze o określonej płci.
 • Grupy wiekowe (Age Groups): zawęża wyniki wyszukania do określonych grup wiekowych (np. noworodki, dorośli). Filtr ten jest tylko stosowany dla badań prowadzonych na ludziach.
 • Zwierzęta (Animal): zawęża wyszukanie do jednego lub więcej typów badań ze zwierzętami (np. komórki zwierzęce, eksperyment na zwierzętach, model zwierzęcy).
 • Leki

Opcja wyszukania leków zawiera narzędzia służące do budowania zaawansowanych zapytań z uwzględnieniem zagadnień specyficznych dla leków i ich działania – włączając w to informacje o bezpieczeństwie oraz farmakoinwigilację. Podobnie jak w wyszukaniu zaawansowanym, dostępne są filtry (podtytuły – subheadings) właściwe dla działania leku i dróg jego podawania. Dostępne są również pola uwzględniające komercyjnye nazwy leków oraz i ich producentów.

 • Choroby

Formularz zawiera narzędzia służące budowaniu zaawansowanych zapytań dotyczących chorób.

 • Urządzenia medyczne

Opcja wyszukania urządzeń medycznych zawiera narzędzia wspomagające wyszukanie informacji dla nich specyficznych, włączając w to informacje o działaniach niepożądanych oraz o producentach urządzeń.

Po wykonaniu dowolnego wyszukania, baza przenosi nas do widoku z listą rekordów odpowiadających zadanemu zapytaniu wyszukiwawczemu (il. 9). Wyniki można dalej ograniczać przy wykorzystaniu filtrów dostępnych w panelu po lewej stronie. Dla przykładu, na poniższej ilustracji widoczny jest filtr graficzny (Sources), który służy do szybkiego zawężania wyników wyszukania do rekordów pochodzących z konkretnego źródła. Obok każdego filtra podana jest liczba rekordów, która będzie dostępna po zastosowaniu danego ogranicznika.

Ilustracja 9. Strona wyników wyszukania.

Każde zapytanie wyszukiwawcze jest zapisywane w historii. Na każdym etapie pracy z bazą istnieje możliwość szybkiego powrotu do wcześniej wykonywanego wyszukania, jak również możliwość edycji samej kwerendy. Podobnie jak listę samych wyników wyszukania, tak i historię użytkownicy mogą zapisywać, drukować lub wysłać dalej e-mailem. Dla wyników wyszukania istnieje możliwość ustawienia powiadomień e-mail lub subskrypcji do kanału RSS. Za każdym razem, kiedy do bazy zostaną dodane nowe rekordy spełniające warunki danego wyszukania, baza powiadomi użytkownika odpowiednim alertem. Aby móc skorzystać z omawianych funkcji, niezbędne jest założenie konta użytkownika (lub skorzystanie z dowolnego konta właściwego dla innych rozwiazań firmy Elsevier, np: ScienceDirect, Scopus, Reaxys, ClinicalKey).

Ważną opcją jest możliwość przeglądania pełnej listy indeksowanych terminów dla wyników wyszukania (il. 10). Użytkownicy mają możliwość przejrzeć listę i wybrać odpowiednie koncepty, które poszerzą kwerendę wyszukania. Ponadto dla grup filtrów związanych z lekami, chorobami i urządzeniami medycznymi dostępne są dodatkowe szczegóły (Details), które dają wgląd w powiązane podtytuły (Subheadings).

Ilustracja 10. Przeglądanie słów kluczowych (Index miner).

Operatory logiczne, sąsiedztwa, symbole podstawne oraz kody pól

Bardziej zaawansowani użytkownicy na pewno docenią możliwość stosowania operatorów i kodów (skrótów) pól. Można ich używać w wielu formularzach wyszukania, włączając w to wyszukanie szybkie. Następujące typy operatorów są dostępne w bazie Embase:

 • Operatory logiczne. Mogą być używane we wszystkich opcjach wyszukania.
 • Operator ‘AND’ łączy oba słowa lub frazy. Tym samym oba muszą sią znaleźć w rekordzie, jednakże nie muszą ze sobą sąsiadować w tekście.
 • Operator ‘OR’ sprawia, że przynajmniej jedno ze słów lub fraz musi się znajdować w rekordzie, np. elderly OR geriatric.
 • Operator ‘NOT’ wyklucza obecność słowa lub frazy w rekordzie. Słowo lub fraza znajdująca się przed operatorem ‘NOT’ musi być obecna w rekordzie, a znajdująca się za operatorem nie może być w nim zawarta

Łącząc rożne operatory w kwerendzie należy pamiętać o kilku zasadach:

 • Części kwerendy znajdujące się w nawiasach okrągłych będą wykonywane w pierwszej kolejności.
 • W przypadku występowania powyższej reguły, kwerenda będzie czytana od lewej do prawej.
 • Nawiasy okrągłe, które nie mają wpływu na wyniki wyszukania, zostaną usunięte z wyświetlanej historii wyników.
 • Żaden z operatorów logicznych nie ma pierwszeństwa przed pozostałymi operatorami. Kolejność zależy od reguł podanych powyżej.

Przykład:

 • (A AND B) OR (C AND D) zostanie wyświetlone w historii wyników jako: A AND B OR (C AND D).
 • (A OR B) AND (C AND D) zostanie wyświetlone w historii wyników jako: A OR B AND C AND D.
 • Operatory sąsiedztwa. Podobnie jak operatory logiczne mogą być używane we wszystkich narzędziach wyszukania.
 • Operator NEAR/n zwraca terminy znajdujące się w odstępie n słów od siebie w dowolnym kierunku. Np. blood NEXT/2 cardio* NEAR/5 system* zwróci następujące zdanie: …and vegetative nervous system, disorders of blood coagulation, cardio haemodynamics… Uwaga: w bazie Embase NEAR/1 oznacza, że dwa słowa znajdują się obok siebie i nie są oddzielone innymi słowem.
 • Operator NEXT/n zwraca terminy znajdujące się w odstępie n słów od siebie w określonym kierunku. Np. cancer* NEXT/4 cell* NEXT/6 therapy zwróci następujące zdanie Interplay between ROS and autophagy in cancer cells, from tumor initiation to cancer therapy.
 • Symbole podstawne (wildcards). Następujące symbole są dopuszczone do stosowania przy tworzeniu kwerend:
 • * – dowolna podstawiona zmienna (jedna lub więcej liter), np. sul*ur zwróci sulfur, suphur; oraz cat* zwróci cat, cats, catalyst, catastrophe.
 • ? – do podstawienia jednej litery, np. sulf?nyl zwróci rekordy zawierające słowa sulfonyl, sulfinyl oraz catheter? zwróci rekordy zawierające słowa jak catheters, ale nie catheter, catheterization.
 • $ – dla obecności podstawienia lub jego braku, np. group$ zwróci rekordy zawierające group OR group?.

Przy korzystaniu z symboli podstawnych, warto pamiętać o kilku wskazówkach:

 • Dla najlepszych wyników, użytkownicy powinni wpisać przynajmniej trzy znaki przed użyciem symbolu podstawienia *.
 • Symbol * może być użyty w kombinacji z pozostałymi kryteriami wyszukania. Np. sul*ur:ti:ab zawęzi wyszukanie tylko do tytułu i abstraktu. Jednakże, używanie w podobny sposób symbolu ? nie jest możliwe do stosowania.
 • Dopuszczalne jest stosowanie symboli we frazach, np. heart infarct* lub metabol* disorder*.
 • Stosowanie symbolu * nie jest możliwe z ilością znaków mniejszą niż dwa. Np. m* disorder lub metabol* d* nie zwróci rekordów.

Embase® umożliwia również przeszukanie konkretnych pól (fields). Każdy rekord w bazie zawiera określone pola, jak np. tytuł artykułu, nazwisko autora, numer CAS czy język publikacji. W celu zawężenia wyszukiwania do określonych pól rekordu wystarczy dodać kod pola po szukanym terminie lub frazie. Każdy kod pola poprzedzony jest dwukropkiem i składa się z dwóch liter. Poszczególne pola można wybierać ręcznie korzystając z rozwijanego menu, znajdującego się obok paska wyszukania lub też wpisywać je samodzielnie. Poniższa tabela przedstawia listę najczęściej wykorzystywanych pól:

Tabela 1. Popularne kody pól w Embase.

Różnice pomiędzy Embase i Medline

Oba narzędzia – Embase® i Medline przeznaczone są do prowadzenia badań nad literaturą biomedyczną. Każda składa się z bibliograficznej bazy danych zawierającej rekordy indeksowane w słowniku (tezaurusie) dedykowanym naukom przyrodniczym. Jednak pod względem treści, zakresu, indeksowania oraz narzędzi wyszukiwania, Embase® jest bazą lepiej nadającą się do prowadzenia badań nad lekami i rozwojem urządzeń medycznych. Ponadto polecana jest do systematycznego przeglądu literatury pod kątem medycyny opartej na faktach.

Treść i zakres Embase® obejmuje szeroki zakres nauk biomedycznych ze szczegółowym pokryciem farmakologii, nauk farmaceutycznych i badań klinicznych od początków istnienia bazy, czyli od 1947 roku do dziś. Podczas gdy Medline rozpoczął działalność w latach 60. XX wieku i zawiera odwołania do artykułów w czasopismach przyrodniczych i biomedycznych licząc od 1946 roku. Porównanie zawartości i typów treści dla poszczególnych baz zawiera poniższa tabela:

Tabela 2. Porównanie Embase® i Medline.

Embase® posiada istotny zakres danych, niedostępny w Medline. Dodatkowo, dzięki dokładnemu indeksowaniu informacje dostępne w obu narzędziach są możliwe do odnalezienia w Embase®. Zawartość unikatowa dla Embase® to:

 • Prawie 3000 czasopism nie indeksowanych przez Medline.
 • Większa zawartość rekordów nieanglojęzycznych, takich jak randomizowane badania kontrolne, kontrolowane badania kliniczne, przeglądy systematyczne Cochrane i meta-analizy.
 • Większe pokrycie zagadnień takich jak farmakologia, toksykologia i medycyna kliniczna.
 • Prawie 3 miliony abstraktów z ponad 7600 konferencji.

Emtree® i MeSH są słownikami używanymi odpowiednio przez Embase® i Medline. Oba są ustrukturyzowanymi hierarchicznie i kontrolowanymi tezaurusami stosowanymi w celu indeksacji i zapewnienia możliwości wyszukiwania artykułów z czasopism naukowych. Emtree® i MeSH mają podobną strukturę. Oba zawierają szerszą znaczeniowo, jak i bardziej szczegółową terminologię, wraz z odnośnikami do rejestru numerów CAS i Komisji Enzymatycznej (Numery EC). Szczegółowe informacje o różnicach pomiędzy oboma słownikami zawiera poniższa tabela:

Tabela 3. Porównanie Emtree® i MeSH.

Głębokie indeksowanie w bazie Embase® oznacza, że indeksowany jest pełny tekst artykułu. Zapewnia to konsekwentne i wyczerpujące wyszukiwanie informacji w bazie. W celu zapewnienia precyzji w odnajdywaniu informacji o lekach i wsparcia medycyny opartej na faktach, Embase® oferuje bardziej intuitywne opcje wyszukania, aby dać użytkownikom możliwość precyzyjnego definiowania kwerend:

 • Formularz wyszukania PICO dla systematycznego przeszukiwania literatury.
 • PV Wizard dla zadań związanych z farmakowigilancją, takich jak monitorowanie działań niepożądanych leków i pracy z serwisem MLM EMA.
 • Potrójne linkowanie w celu identyfikacji związków lek-lek, lek-choroba i choroba-choroba.
 • Więcej opcji dla konstruowania zaawansowanych zapytań, wyszukania leków, chorób i urządzeń medycznych.
 • Index Miner dla łatwej identyfikacji istotnych terminów.
 • Proste wprowadzanie terminów Emtree® do formularzy wyszukania PICO i PV Wizard.

Embase® zapewnia także dostępność danych dla zewnętrznych aplikacji – współpracuje z menedżerami bibliografii (m. in. Mendeley i EndNote). Możliwy jest eksport danych do różnych typów plików: RIS, CSV, RefWorks i tekstowych. Ponadto daje użytkownikom możliwość zapisywania kwerend, wyników wyszukania, oraz ustawiania powiadomienia email dla nowych rezultatów.

Podsumowując, podczas gdy Medline zawiera więcej rekordów z dziedzin takich jak pielęgniarstwo i stomatologia to Embase® jest bardziej obszerną i aktualną biomedyczną bazą danych. Embase® skupia się na dziedzinach takich jak farmakologia, toksykologia, leki i urządzenia medyczne. Baza została zaprojektowana w celu wsparcia badań nad rozwojem leków i urządzeń medycznych, farmakowigilancji, systematycznych przeglądów literatury pod kątem medycyny opartej na faktach oraz nadzoru rynku po wprowadzeniu produktów do obrotu.

Karol ChomickiAutor
Karol Chomicki ukończył wydział chemii UMCS w Lublinie. Przez ponad dekadę pracował w branży diagnostyki laboratoryjnej (in vitro diagnostics) piastując różne stanowiska managerskie na rynkach krajowym i międzynarodowym. Związany z firmą Elsevier od 2017 roku, gdzie odpowiada za portfolio rozwiązań Life Science dla terenu Europy Środkowo-Wschodniej.

2019-08-26T20:08:57+00:0018-07-2018|Tags: , , |